Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2018

listi
"Jedni tracą rozum i stają się szaleńcami.
Inni tracą duszę i stają się intelektualistami.
Reszta traci obie te rzeczy i staje się akceptowana."

Charles Bukowski

March 31 2018

listi
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
listi
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— znalezione

April 06 2018

listi
"Jedni tracą rozum i stają się szaleńcami.
Inni tracą duszę i stają się intelektualistami.
Reszta traci obie te rzeczy i staje się akceptowana."

Charles Bukowski

March 31 2018

listi
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola

April 06 2018

listi
"Jedni tracą rozum i stają się szaleńcami.
Inni tracą duszę i stają się intelektualistami.
Reszta traci obie te rzeczy i staje się akceptowana."

Charles Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl